Alg. voorwaarden & privacy

 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelsalon Bunde en de cliënt waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen nagelsalon Nagelsalon Bunde zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken & annulering De cliënt die een afspraak maakt is bindend. De cliënt moet verhindering en annulering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande melden aan Nagelsalon Bunde. Middels bekend telefoonnummer of e-mailadres zoals genoemd op de website: www.nagelsalonbunde.nl. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Nagelsalon Bunde genoodzaakt 50% (helft) van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt te berekenen. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. Afspraken worden telefonisch geannuleerd. Indien de cliënt 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelsalon komt, mag de Nagelsalon Bunde de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag berekenen aan de cliënt. Indien de cliënt 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelsalon komt, kan doorgang van de afgesproken behandeling niet gegarandeerd worden i.v.m. de volgende klant en zal bij annulering 50% (helft) van het bedrag aan de cliënt berekend worden. Nagelsalon Bunde moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Inbegrepen werkstakingen in de nagelsalon.
 4. Betaling Nagelsalon Bunde vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de nagelsalon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelsalon Bunde vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelsalon of schriftelijk aan vaste klanten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt is. De cliënt dient na de behandeling de betaling contant te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Nagelsalon Bunde vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelsalon Bunde neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Nagelsalon Bunde behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Privacywet AVG. De nagelsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6. Geheimhouding Nagelsalon Bunde is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon is verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid Nagelsalon Bunde is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelsalon Bunde is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelsalon Bunde is niet aansprakelijk voor gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen door het geven van een massage. Nagelsalon Bunde is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelsalon.
 8. Garantie Nagelsalon Bunde geeft de cliënt 10 dagen garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien
  • De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon/nagelstyliste.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken/afgetrokken.
  • De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de (kunst)nagels.
  • De cliënt de adviezen voor noodzakelijke onderhoud van de (kunst)nagels, zoals beschreven niet heeft gevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt jonger dan 18 jaar is tijdens het plaatsen van kunstnagels of gellak.
  • De cliënt zwanger is of medicijnen gebruikt.
  • De cliënt (extreme) nagelbijter is.
 9. Beschadiging & diefstal Nagelsalon Bunde heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelsalon meldt diefstal altijd bij de politie en de verzekering.
 10. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelsalon Bunde. De eigenaar moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelsalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelsalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 11. Nail Art Indien de cliënt/Nagelsalon Bunde een voorbeeld toont van een aan te brengen Nail Art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte Nail Art motieven berust bij de nagelsalon. Indien de cliënt de aangebrachte Nail Art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelsalon. Nagelsalon Bunde mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
 12. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in Nagelsalon Bunde behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelsalon het recht de cliënt de toegang tot de nagelsalon te weigeren zonder opgaaf van redenen. De massages die worden gegeven, zijn alleen voor vrouwen en hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de salon verwijderd.
 13. Geen derden Het is niet toegestaan om zonder overleg met de nagelstyliste iemand mee te nemen tijdens de behandeling.
 14. Recht Op elke overeenkomst tussen Nagelsalon Bunde en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 15. Tijd In de afgesproken tijd zit ook het binnenkomen en weggaan.
 16. Leeftijd Kunstnagels worden alleen gezet bij personen vanaf 17 jaar.
 17. Zwangere vrouwen Nagelsalon Bunde behandelt geen zwangere vrouwen i.v.m. eventuele schadelijke stoffen/effecten van behandeling voor de zwangere vrouw en de baby. Tenzij u een schriftelijke toestemming heeft van de behandelende arts, verloskundige of gynaecoloog, waarop duidelijk staat dat de stoffen/behandeling niet schadelijk is voor de zwangere vrouw en de baby.

Privacyverklaring

Nagelsalon Bunde is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens op deze website en in de nagelsalon. Daarvoor is dit privacybeleid opgesteld. Hierin staat weergegeven welke gegevens er precies gebruikt worden én waarom. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 mei 2018.

Verwerken van je gegevens op de website:                                                      Als je contact opneemt via de emailadres worden de volgende gegevens verwerkt: naam en de e-mail. Als je een afspraak boekt op de website worden de volgende gegevens verwerkt: naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

Verwerken van je gegevens in de nagelsalon:                                     Bij de eerste behandeling word er aan je gevraagd om de volgende gegevens te overhandigen: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om elkaar te kunnen bereiken. Daarbij wordt gevraagd of je op de hoogte gehouden wilt worden van aanbiedingen/nieuwsbrief. Worden er foto’s van je nagels gemaakt, dan wordt er nadrukkelijk gevraagd of deze (natuurlijk anoniem) gebruikt mogen worden op Social Media en website van Nagelsalon Bunde.

Bewaren van je gegevens                                                                              Gegevens worden bewaard gedurende de tijd dat er behandelingen afgenomen worden bij Nagelsalon Bunde tot 1 maand daarna. Heb je aangegeven op de hoogte te willen blijven van aanbiedingen/nieuwsbrief, dan worden de gegevens bewaard totdat je aangeeft dat je deze niet meer wilt ontvangen. Gegevens op papier worden achter slot en grendel bewaard. Toegang tot gegevens op de computer is alleen mogelijk met wachtwoorden die regelmatig worden vernieuwd.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com